Algemene voorwaarden Boeruh Rock Festival

– Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd toegangsbewijs geeft toegang tot het evenement.

– Boeruh Rock Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

– Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

– Het is verboden om tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van Boeruh Rock.

– Elk ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van tickets is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

– Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

– Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.

– Alle aanbiedingen van Boeruh Rock zijn vrijblijvend en Boeruh Rock behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

– Indien een bezoeker ook een toegangsbewijs of toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

– Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie van Boeruh Rock is het in geen enkel geval toegestaan om toegangsbewijzen bij online en/of offline loterijen en/of deelacties uit te delen of te verloten.

– De bezoeker zal bij het bezoeken van het terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de organisatie en medewerkers van beveiliging, politie, brandweer, EHBO, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.

– Bij of voor het betreden van het terrein, op het terrein en tevens tijdens het evenement kan de bezoeker worden gevisiteerd en tassen kunnen worden gecontroleerd. De bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke visitatie en controle. Indien de bezoeker daaraan geen medewerking zou verlenen, wordt aan de bezoeker de toegang tot het terrein ontzegd.

– De bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het evenement en/of het terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.

– De volgende zaken zijn niet toegestaan op het terrein, tenzij anders is vermeld in de huisregels van het Boeruh Rock: – meegebracht eten & drinken; – meegebrachte voedingssupplementen & eiwitten (proteïne); – glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen; verdovende middelen (drugs); – huisdieren; – vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfum;

– confetti/partyploppers; – professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.

 

– Er kan tijdens Boeruh Rock en op het terrein alleen betaald worden met de door de organisatie verkochte munten.

– Iedere editie van Boeruh Rock kent zijn eigen munten die alleen gedurende die editie van het evenement geldig zijn. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

– Roken is verboden in alle binnen locaties/overdekte locaties op het terrein.

– Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

– In geval van vernieling van eigendommen van de organisatie of van derden op of rondom het terrein, wordt aangifte gedaan bij de politie.

– Het is voor de bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. Organisatie heeft het recht om de bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

– Het is de bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

– Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de organisatie. De bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van u als bezoeker) van het evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

– De bezoeker gaat bij kopen van een ticket en betreden van het evenement akkoord met de aanwezige camerabewaking op het evenementen- en parkeerterrein en kan hier geen bezwaar tegen maken.

– In geval van overmacht heeft de organisatie het recht het evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.

– Zolang het evenement plaatsvindt, kunnen geen terugbetalingen worden gedaan.

– Het betreden van het evenementen- en parkeerterrein en het bezoeken van het evenement geschiedt geheel op eigen risico

– De bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen.

– Wijzigingen, annuleringen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

– De organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten/ acts invulling geven aan hun bijdrage aan het evenement.